Make your own free website on Tripod.com

SpellBook
Index

Home

Index
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15

Aero Bomb / earo bomu
Air Valm / ea varumu
Aqua Breathe / akua buriizu
Aqua Create / akua kureito
Arc Brass / aaku burasu
Assha Dist / asshaa disuto
Astral Break / asutoraru bureiku
Astral Vine / asutoraru vain
Balus Rod / barusu roddo (aka Valis Rod )
Balus Wall / barusu wooru (aka Valis Wall )
Bamu Rod (aka Bomb Rod )
Bephis Bring / befisu buringu (aka Befis Bring, Earth Spirit Road )
Blade Haut / bureedo hauto
Blast Ash / burasuto asshu (aka Brass Ash, Black Occult Field )
Blast Bomb / burasuto bomu
Blast Wave / burasuto ueivu
Bogardic Elm / bogaadikku erumu
Bomb Di Wind / bomu di win
Bomb Sprid / bomu supuriddo (aka Bomb Spread )
Boost / buusuto
Bram Blazer / buramu bureizaa (aka Drum Blazer, Blue Magic Wave )
Bram Fang / buramu fangu
Bram Gush / buramu gasshu (aka Blam Gush )
Burst Flare / baasuto furea
Burst Rond / baasuto rondo
Chaos String / kaosu sutoringu
Chaotic Disintegrate / kaotikku disutingureito
Counter-Sleeping / suriipingu de neteru-hito o okosu-sube
Dam Brass / damu burasu (aka Vibration Blast )
Dark Claw / daaku kurou
Dark Mist / daaku misuto
Defense / bougyo no jumon
Demona Crystal / demona kurisutaru (aka Demonic Crystal )
Dicleary / dikuriarii (aka Detoxify )
Diem Claw / dimu kurou
Diem Wind / dimu win (aka Diem Wing, Demon Wind )
Digu Volt / digu voruto (aka Digger Volt )
Dill Brand / diru burando (aka Dare Brando, Explosion Array, Explosive Array )
Dimilar Wind / dimiraawin
Disenchant / kaiju
Disfang / disfangu
Divine / Search / tansaku
Dolph Strash / darufu sutorasshu
Dolph Zork / darufu zooku
Dragu Slave / doragu sureibu (aka Dragon Slave, Drug Slave, Drag Slave )
Dug Break / dagu bureiku
Dug Haut / dagu hauto (aka Stone Spiker )
Dug Wave / dagu ueibu
Dust Chip / dasuto chippu
Dynast Brass / dainasuto burasu
Dynast Breath / dainasuto buresu
Elmekia Flame / erumekia fureimu
Elmekia Lance / erumekia ransu (aka Flash Lance )
Ext Ball / ekusuto booru
Fehlzareid / feruzareedo
Ferrous Bleed / ferisu buriido (aka Fehris Bleed, Fearous Bleed, Fertous Bleed (?) )
Fireball / faiaa booru
Fishing Spell / iregui no jumon
Flame Breath / fureimu buresu
Flare Arrow / furea aroo
Flare Bit / furea bitto (aka Inferno Array )
Flare Lance / furea ransu
Flare Seal / furea shiiru
Flow Break / furou bureiku
Freeze Arrow / furiizu aroo
Freeze Bleed / furiizu buriddo (aka Freeze Brid )
Freeze Rain / furiizu rein
Gaav Flare / gaavu furea (aka Garv Flare, Darm Flare, Demon Dragon Inferno Howl )
Gaia Graze / gaia gureizu
Gark Ruhaad / garuku ruhaado
Giga Slave / giga sureibu
Goz Vu Rou / gozu vu rou
Gray Bomb / gurei bomu
Gray Buster / gurei basutaa
Gu Lu Douger / gu ru duuga
Guumueon / guumuion
Guy la Douger / gai ra duuga
Hell Blast / heru burasuto
Holy Bless / hoorii buresu
Holy Resist / hoorii rezasuto
Howl Freeze / hauru furiizu
Icicle Lance / aishikuru ransu
Illusion / iryuujon
Kyu Kyum Spin / kyukyumu supin (aka Sea Cucumber Spin )
Laguna Blade / raguna bureedo (aka Ragna Blade )
Laguna Blast / raguna burasuto
Laphas Seed / rafasu shiido
Levitation / rebiteeshon
Lighting / raitingu
Lock / rokku
Ly Briem / raiburimu
Mega Brand / mega burando (aka Mega Brunt )
Mega Vraimer / mega vuraima
Megido Flare / megido furea
Mono Volt / mono voruto
Mos Varim / mosu varimu
Necro Vuud / nekuro vuudo
Protect / purotekuto
Puppet / kugutsu
Ra Tilt / ra tiruto
Raugnut Rusyavuna / raugunuto rushavuna
Ray Freeze / reifuriizu
Raywing / rei uingu
Raza Klouva / raza kurouva
Recovery / rikabarii
Resurrection / rizarekushon
Ruby-Eye Blade / rubii ai bureedo
Rune Breaker / ruun bureikaa
Rune Flare / ruun furea
Scatter-Bleed / sukattaa buriddo (aka Scatter Brid )
Sea Blast / shiiburasuto
Shadow Snap / shadoo sunappu
Shadow Web / shadou ueb
Sleeping / suriipingu
Swightflange / suaitofurangu
Telepathy / terepashii
Unlock / anrokku
Val-Flare / varu furea (aka Va Ru Flare )
Valmaceid / varumashiido
Van Rehl / van reiru (aka Van Rail )
Vas Gluudo / vasu guruudo
Vice Flare / vaisu furea
Vice Freeze / vaisu furiizu
Vigarthagaia / viigassugaia
Visfarank / visufaranku
Vision / vijon
Vlave Howl / vureibu hauru
Vun Ga Ruim / vun ga ruim
Vu Raywa / vu reiwa (aka Stone Ghost )
Vu Vraimer / vu vuraimaa (aka Spiritual Curse )
Wind Brid / uindo buriddo
Windy Shield / windii shiirudo
Zelas Brid / zerasu buriddo (aka Zelias-Bleed, Zelas Bleed )
Zelas Gort / zerasu gooto (aka Summon Jellyfish )